فرمت MP3

فرمت MP3 نياز به معرفی ندارد و شهره خاص و عام است، فرمت فشرده MP3 دارای الگوريتم Lossy است يعنی با حذف قسمت هايی از داده های صوتی و ساير متد ها صوت را فشرده می كند. فايل های MP3 نيز دارای كيفيت های مختلفی هستند كه مستقيما با ضريب فشردگی (Bitrate) ارتباط دارد .

هر چه مقدار آن بيشتر باشد نسبت تراكم كمتر، حجم بيشتر و كيفيت بالاتر است و بلعكس. Bitrate متعارف فايل های MP3 مقدار 128 كيلوبيت در ثانيه انتخاب می شود كه در اين حالت حجم فايل به حدود يك دهم فايل فشرده نشده WAV تقليل می يابد.

ادامه خواندن “فرمت MP3”